Actievoorwaarden prijsvraag

Algemene voorwaarden prijsvraag Vitale Hoveniers

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag’) zijn van toepassing op de eenmalige prijsvraag op de website vitalehoveniers.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden voor de prijsvraag. Daarnaast worden per prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. Sociale partners van vitalehoveniers.nl (zie hier) kunnen een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden betwist.

5 – De prijs is bedrijfsgebonden en staat op naam van het bedrijf. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan zijn sociale partners van Vitale Hoveniers gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De geldprijs is ‘in natura’: declaratie onder vertoon van facturatie door derden van daadwerkelijk afgenomen diensten of producten van derden ten bedrage van het toegekende geldbedrag.

De promotiefilm als prijs wordt opgenomen zo snel als de prijswinnaar daar ruimte voor geeft. Personen afgebeeld op de film geven akkoord op publicatie. De film blijft eigendom van sociale partners, maar kan voor eigen doeleinden door de prijswinnaar worden gebruikt (gebruiksrecht). Prijswinnaar verklaart zich akkoord met het gebruik van de film door sociale partners voor informatie en promotie-doeleinden.

6 – Deelname is gericht op Nederlandse hoveniersbedrijven met SBI-code 81.3(0): Landschapsverzorging en/of SBI-code 71.12: Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Deelname is uitgesloten voor bedrijven die niet gevestigd zijn in Nederland en voor bedrijven die minder dan 2 personen in vaste loondienst hebben onder de CAO Hoveniers.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. sociale partners van Vitale Hoveniers zijn niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De beoordeling van de inzendingen van deelnemers vindt plaats door een jury, bestaande uit meerdere, onafhankelijk partijen die door sociale partners van Vitale Hoveniers worden aangewezen. Zij hanteren daartoe in gezamenlijkheid vastgestelde en gewogen criteria met betrekking tot de mate van innovatie, de mate van duurzaamheid, de realiseerbaarheid, het bereik en de doeltreffendheid van de oplossingen die door deelnemer zijn ingezonden.

9 – Indien de prijs met betrekking tot de teamactiviteit wordt afgelast, kan er bij sociale partners van Vitale Hoveniers geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Sociale partners van Vitale Hoveniers mogen de persoonsgegevens opnemen in hun gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader zijn sociale partners van Vitale Hoveniers gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag.

13 – Binnen enkele weken na toekenning zal de gewonnen prijs persoonlijk aan het winnende bedrijf en diens inzender(s) worden overhandigd.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Sociale partners van Vitale Hoveniers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – Sociale partners van Vitale Hoveniers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – Sociale partners van Vitale Hoveniers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

17 – Sociale partners van Vitale Hoveniers zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden prijsvraag handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – Sociale partners van Vitale Hoveniers zijn gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade zijn gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag, zal door Sociale partners van Vitale Hoveniers op hun website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag aan.